Questo sito utilizza cookie tecnici, analytics e di terze parti.
Proseguendo nella navigazione accetti l'utilizzo dei cookie.

Preferenze cookies

Frasario salute

Non mi sento bene

我觉得不舒服 

Wǒ juédé bú shūfú

 

Chiamate un medico

快帮我叫医生

Kuài bāng wǒ jiào yīshēng

 

Devo raggiungere al più presto la farmacia più vicina

我需要马上找到最近的药店

Wǒ xūyào mǎshàng zhǎodào zuìjìn di yàodiàn

 

Devo raggiungere una farmacia notturna  

我需要找一个24小时营业的药店

Wǒ xūyào zhǎo yīgè 24 xiǎoshí yíngyè di yàodiàn

 

Abbiamo bisogno di un’ambulanza. Vi preghiamo di venire a_____

我们需要救护车,麻烦您来_____

Wǒmen xūyào jiùhù chē, máfan nín lái_____

 

Qual è l’ospedale più vicino?

离这儿最近的医院在哪儿?

Lí zhè’er zuìjìn de yīyuàn zài nǎ’er?

 

Vi prego di venire al più presto! Mi trovo a_____

请你们尽快来_____  我在_____

Qǐng nǐmen jǐnkuài lái_____ Wǒ zài_____

 

Ha smesso di respirare!

他休克了

Tā xiūkèle

 

Mi sono tagliato

我割伤了

Wǒ gē shāng le

 

Ho bisogno di:

我需要:

Wǒ xūyào

 

Sono allergico/a a ______

我对______过敏______

Wǒ duì______guòmǐn

Polline  花粉  huāfěn

Polvere  粉尘  fěnchén

Farinacei  面粉  miànfěn

Alcuni farmaci  某些药物  mǒu xiē yàowù

 

 

Febbre  发烧  fāshāo

Vomito  呕吐  ǒutù

Attacco cardiaco  心脏病发作  xīnzàng bìng fāzuò

Attacco d’asma  哮喘发作  xiāochuǎn fāzuò

In gravidanza  怀孕了  Huáiyùnle

Incidente  意外   wài

Bruciatura  烧伤  shāoshāng

Avvelenamento  中毒  zhòngdú

Antidolorifici  止痛药  zhǐtòng yào

Antibiotico  抗生素  kàngshēngsù

Cerotti  创可贴  chuàngkětiē

Garza  纱布  shābù

Disinfettante  消毒剂  xiāodú jì


REPARTI OSPEDALIERI  医院科室  yīyuàn kē shì

Cardiologia  心脏科  xīnzàng kē

Chirurgia  手术科  shǒushù kē

Dermatologia  皮肤科  pífū kē

Medicina interna  内科  nèikē

Oculistica  眼科  yǎnkē

Odontoiatria  牙科  yákē